Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

ZWROT

czas na zwrot 14 dni

paczkę należy odesłać na swój koszt na adres:

Kortisport

Tetmajera 34

85-337 Bydgoszcz

 

Reklamacja:

czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata (dla przedsiębiorców rękojmia wyłączona

 

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy KORTISPORT.pl jest prowadzony przez:

P.W.Kortisport

Jabłonowska 13

85-742 Bydgoszcz


Słowniczek

Sklep – serwis internetowy prowadzony przez kortisport dostępny pod domeną www.kortisport.pl, za pośrednictwem którego prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na sprzedaży Towarów

Dzień Roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.);

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego renee.pl , w tym w szczególności dokonująca zakupów. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380);

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380)

Konto – spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje zamówień lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego;

Towary – produkty sprzedawane przez kortisport za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. Wirtualny koszyk dostępny jest także dla niezarejestrowanych użytkowników;

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego kortisport.pl (dalej: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”), składania zamówień na Towary dostępne w sklepie internetowym kortisport.pl, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest: a) urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć. Do dokonywania zamówień konieczne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, P.W.Kortisport w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie treści i asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.
 5. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu a także bez rejestracji co jednakowoż ograniczać może niektóre funkcjonalności Sklepu.
 6. Rozliczenia transakcji  przeprowadzane są za pośrednictwem banku obsługującego Klienta, rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem TPay na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.tpay.com/.
 7. Klienci mogą porozumiewać się z kortisport poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: www.kortisport , w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres pkp.korti@wp.pl.
 8. kortisport dostarcza towary w ramach Sklepu na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 9. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko kortisport i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie umowy.

§ 2 Rejestracja

 

 1. W celu zakupu Towaru w Sklepie Klient może założyć Konto w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, co znacząco ułatwia korzystanie ze Sklepu oraz pomaga lepiej wykorzystać wszystkie funkcjonalności Sklepu.
 2. W celu założenia Konta Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 3. Rejestracja w Sklepie możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 4. W celu dokonania Rejestracji przy wykorzystaniu formularza, Klient zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz hasła, imienia i nazwiska oraz adresu (miejscowość, kod pocztowy, numer ulicy, ewentualnie numer mieszkania), zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany,rozwiązania, odstąpienia i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 5. W wyniku Rejestracji Klienta zostanie utworzone konto, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupu Towarów oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie takich jak przykładowo historia zamówień, dostęp do zbioru zapisanych i zakupionych przez Klienta Towarów etc.
 6. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanych przez Klienta przy dokonaniu Rejestracji.
 7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione. W granicach wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 8. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres e-mail: pkp.korti@wp.pl . Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane kortisport. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: www.kortisport.pl , w formie wiadomości elektronicznej . Koszty korzystania przez Klienta z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.
 3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 4. Klient może po zarejestrowaniu się zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu, w której zostały zamieszczone – niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum, recenzje, materiały o charakterze promującym, lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem Sklepu, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). Kortisport zastrzega sobie możliwość kontroli i dopuszczania Materiałów do publikacji w aspekcie przestrzegania powyższych zasad. kortisport stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
  1. oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.), udziela kortisport licencji na korzystanie przez nią z tych materiałów. Licencja ta obejmuje korzystanie przez kortisport Materiałów w działalności Sklepu, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego kortisport bez ograniczeń czasowych a także w okresie dziesięciu lat zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej kortisport

§ 4 Procedura zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Klient powinien zalogować się na Konto albo wybrać złożenie zamówienia bez Rejestracji.
 2. Zamówienie Towarów można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Klienta sposobu zapłaty.
 3. Potwierdzenie następuje poprzez wybór przycisku „Potwierdź zakup” (lub równoznaczny).
 4. W Sklepie przy każdym Towarze na karcie produktu zamieszczone są informacje o danym Towarze oraz cena takiego Towaru.
 5. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich.
  1. Kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru. Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy, o ile nie jest wskazane inaczej w opisie danego Towaru.
  2. Kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez kortisport. w związku z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów, taka informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego bezpośrednio przy polu wyboru tego rodzaju płatności.
 6. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 10 poniżej.
 7. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
 8. Klient dokonuje wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w Wirtualnym Koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Klient dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie. W celu dokonania realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
 9. Klient wybiera sposób dostawy (sposób dostarczenia Towaru). W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub płatności Klient zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych (danych adresowych), niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez kortisport Klient który nie dokonał Rejestracji i nie jest zalogowany na Konto może zamówić Towary wyłącznie korzystając z opcji „zapłać teraz” (lub równoważnej).
 10. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Towary, koszty dostawy, koszty związane z wybranym przez Klienta sposobem płatności oraz przewidywany czas realizacji zamówienia. Następnie Klient, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „potwierdź zakup” (lub równoznaczny).
 11. kortisport jest uprawniona do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym zamówieniem.
 12. Kortisport. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia konieczności potwierdzenia zamówienia płatnego przy odbiorze poprzez link zawarty w wiadomości elektronicznej e-mail, (który wysyłany jest każdorazowo po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail), lub w zakładce „Moje Konto” (lub równoznacznej) na stronie internetowej Sklepu lub dokonać innej weryfikacji prawidłowości złożonego zamówienia. Zamówienia płatne przy odbiorze, które nie zostaną, w opisany w zdaniu pierwszym sposób, potwierdzone w terminie 7 dni od daty ich złożenia, mogą zostać automatycznie anulowane.
 13. Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty pełnej ceny Towaru w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 14. Przy wyborze płatności przelewem lub kartą kredytową należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia, lub w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia poprzez opcję „zapłać teraz” (lub równoważną) widoczną na Koncie po zalogowaniu w dziale „Moje zamówienia”. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez kortisportpoprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta. Klient który nie dokonał Rejestracji i nie jest zalogowany na Konto może zamówić Towary wyłącznie korzystając z opcji „zapłać teraz” (lub równoważnej).
 15. Informacja o dostępności Towarów widnieje na karcie produktu na stronie internetowej Sklepu.
 16. W przypadku ograniczonej dostępności Towaru, kortisport poinformuje Klienta o braku Towaru lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Towaru lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi informacji o anulowaniu zamówienia przez kortisport w wypadkach, gdy kortisport będzie do tego uprawniona.
 17. Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności Towarów może mieć charakter szacunkowy. kortisport dołoży wszelkich starań, aby Towary były dostępne na bieżąco.
 18. kortisport nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego za pomocą których dokonuje zamówienia.
 19. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie kortisport oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.
 20. Umowa pomiędzy kortisport a Klientem zostaje zawarta:
  1. w wypadku Towarów w zakresie których Klient dokonuje płatności z góry – z chwilą otrzymania przez kortisport zapłaty ceny;
  2. w odniesieniu do Towarów za które cena płatna jest przy odbiorze – z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia zgodnie z ust. 12 powyżej. Otrzymana kwota ma charakter zapłaty za dostawę Towarów.
 21. kortisport zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie odbiera Towaru dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej lub w inny sposób określony Regulaminem, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej, punktu odbioru podmiotu świadczącego usługi kurierskie, paczkomatu lub zamawiając Towar przy wyborze sposobu płatności jako płatności z góry, nie uiszcza takiej opłaty i nie potwierdza złożonego zamówienia w terminie siedmiu dni.
 22. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu,kortisport nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 5 Towary

 

 1. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. kortisport zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed chwilą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 6 Zmiany zamówienia

 

 1. Klient może dokonywać zmian w Wirtualnym Koszyku aż do momentu złożenia zamówienia przy czym status realizacji zamówienia widoczny jest w Koncie Klienta w zakładce „Moje konto” (lub równoważnej). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów zamówienia wybranych do wirtualnego Koszyka.
 2. Zmiany w adresie dostawy wskazanym przez Klienta mogą być dokonywane wyłącznie do chwili złożenia zamówienia. W innym wypadku Klient może dokonać takich zmian wyłącznie po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, składając tam odpowiednią dyspozycję.

§ 7 Dostawy

 1. Zamówienia złożone na Towary, realizowane są od poniedziałku do piątku, o ile kortisport nie zdecyduje się realizować zamówień na Towary także w inne dni. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (wysyłka za pobraniem)kortisport przystępuje do realizacji zamówienia po potwierdzeniu go przez Klienta, zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). W przypadku zamówień na Towary płatnych przed terminem dostawy (z góry) kortisport przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). Dostawa Towarów może być realizowana także przez osoby trzecie powiązane kapitałowo lub osobowo z kortisport
 2. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez Klienta nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane z Klientem, który złożył dane zamówienie. Akortisport nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru, wynikające z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy.
 3. Dostawa Towarów następuje według wyboru Klienta. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Klient, wskazane są w Sklepie Internetowym w zakładce „Koszty dostawy”.
 4. Od wybranego przez Klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Towarów, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 30 Dni Roboczych od daty wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym kortisport Szczegółowe informacje na temat czasów realizacji przesyłek oraz kosztów dostawy zamieszczone są w zakładce „Koszty dostawy”. Co do zasady terminy dostaw nie powinny przekraczać:
  1. Kurier DPD – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)
  2. Paczkomaty – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)
  3. Poczta Polska Kurier 48 – zaplanowany termin dostawy do 2 dni roboczych
  4. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Towarem. W przypadku Towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować kortisport o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pkp.korti@wp.pl sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.
  5. W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Towarem, przesyłka zostanie zwrócona do kortisport W przypadku dokonania płatności przez Klienta przed dostarczeniem Towaru zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia zwrotu przesyłki z Towarem do kortisport

§ 8 Zmiany zamówienia

  1. Podczas składania zamówienia Klient który dokonał Rejestracji ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:
   1. Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem),
   2. Płatność przelewem lub kartą kredytową,
   3. Płatność przy pomocy PayU.

Klient który nie dokonał Rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terytorium Polski. Klient który nie dokonał Rejestracji może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przezkortisport W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez kortisport potwierdzenia prawidłowego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 1. kortisport. może wprowadzić także dodatkowe sposoby płatności w tym w szczególności za pomocą innych płatności elektronicznych niż wyżej wymienione, bonów, voucherów. Nie dotyczy to Klientów którzy nie dokonali Rejestracji.
 2. kortisport doręcza Klientowi dowód zakupu Towaru.
 3. Klient wyraża zgodę na przesyłanie paragonu drogą elektroniczną, poprzez akceptację Regulaminu.
 4. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Rzeczpospolitej Polski, zapłaty można dokonać jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez kortisport
 5. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju Towaru lub miejsca odbioru zamówienia.

 

Reklamacja:

czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata (dla przedsiębiorców rękojmia wyłączona

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl